Kadra merytoryczna

W skład kadry merytorycznej Środowiskowego Domu Samopomocy wchodzą :

KIEROWNIK- czuwa nad zapewnieniem właściwej opieki socjalnej i bytowej oraz stwarza odpowiednie warunki do realizacji statutowych zadań Domu, umożliwiających zaspokajanie potrzeb uczestników .Organizuje właściwą opiekę nad uczestnikami z uwzględnieniem oddziaływań socjalno- terapeutycznych, terapii zajęciowej, rehabilitacji oraz terapii pedagogicznej. Koordynuje także pracę zespołu wspierająco-aktywizującego, a także sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki.
PSYCHOLOG- osoba na tym stanowisku prowadzi poradnictwo oraz wsparcie psychologiczne, a także diagnostykę naszych uczestników.

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY- do zadań terapeuty  należy organizowanie różnorodnych zajęć z wykorzystaniem szerokiego wachlarza form terapii indywidualnie dostosowanej do każdego uczestnika.
PEDAGOG- spełnia funkcję aktywizującą oraz wspierającą działania na rzecz rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego naszych uczestników. Do zadań pedagoga należy także wykorzystywanie profesjonalnych metod diagnozy, poradnictwa oraz terapii w procesie profilaktyczno- wychowawczym. Wspieranie realizacji zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, socjoterapeutycznych, psychodeukacyjnych oraz prowadzenie porad i konsultacji dla uczestników i ich rodzin.

REHABILITANT- jego funkcja przyczynia się do zwiększenia świadomości na temat edukacji zdrowotnej a także  aktywności fizycznej, poprawienie motoryki, a także kompensowanie braków i różnego typu dysfunkcji poprzez zastosowanie różnego typu zabiegów.

PRACOWNIK SOCJALNY- odpowiada za poradnictwo socjalne i pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wypełnianie dokumentów, informowanie o prawach i uprawnieniach, pośredniczenie z instytucjami pomocowymi, urzędami pracy, stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz współpraca z rodzinami uczestników naszych zajęć