Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DOM”

(tekst jednolity uwzględniający zmiany:

a. wprowadzone uchwałą z dnia 27 lutego 2013 roku;

    b. wprowadzone uchwałą z dnia 23 września 2015 roku;

c. wprowadzone uchwałą z dnia 31 marca 2017 roku;

d. wprowadzone uchwałą z 12 marca 2021 roku.)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „DOM”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r. Nr 20, poz.104 z późn. zmianami), a także niniejszego Statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. Stowarzyszenie może używać znaków graficznych chronionych przez prawo.

§ 2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Racibórz.

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 5

1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą „Stowarzyszenie DOM” z wyjątkiem dokumentów urzędowych

§ 6

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i formy działania

§ 8

1. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju osób niepełnosprawnych i potrzebujących, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: pomoc społeczna, ochrona zdrowia, edukacja, kultura, prawa człowieka, oświata, rozwój regionalny i lokalny, a w szczególności:

a) Wszechstronne wspieranie społecznej aktywności obywateli na rzecz pomocy społecznej, ochrony zdrowia, ochrony zdrowia, oraz edukacji, kultury i oświaty.

b) Inicjowanie organizowania form wypoczynku i organizacji czasu wolnego w ośrodkach wsparcia i innych placówkach pomocowych oraz poza nimi.

c) Aktywizację osób niepełnosprawnych w codziennym funkcjonowaniu społecznym.

d) Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych wobec takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz innych.

e) Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.

2. W swej działalności Stowarzyszenie kieruje się chrześcijańską nauką społeczną.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej, w szczególności poprzez:

a) pomoc w zdobywaniu funduszy na tworzenie, remont i modernizację ośrodków wsparcia i placówek opieki zdrowotnej,

b) dofinansowanie remontów i modernizacji ośrodków wsparcia i placówek opieki zdrowotnej,

c) pomoc w finansowaniu pomocy medycznych, leków i zaopatrzenia ortopedycznego i innych,

d) wspomaganie organizacji zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych,

e) finansowanie zajęć terapeutycznych,

f) organizację i wspieranie finansowania wycieczek i wypoczynku, w tym turnusów rehabilitacyjnych,

g) fundowanie stypendiów dla osób w trudnej sytuacji życiowej,

h) prowadzenie środowiskowego domu samopomocy,

i) prowadzenie centrum rehabilitacji,

j) prowadzenie rodzinnego domu pomocy,

k) prowadzenie domu pomocy,

l) prowadzenie zakładu aktywności zawodowej, w tym rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

m) prowadzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego,

n) prowadzenie poradni psychologicznej,

o) prowadzenie poradni rodzinnej,

p) prowadzenie świetlicy środowiskowej, w tym terapeutycznej świetlicy środowiskowej,

r) organizacja i prowadzenie opieki wytchnieniowej.

2. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej kadr medycznych i pomocy społecznej m.in. poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz publikację materiałów w formie plakatów, broszur.

3. Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej.

4. Wspieranie organizacji przedsięwzięć kulturalnych, społecznych i rekreacyjnych.
5. Zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu.

§ 9a

 1. Dla realizacji celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej lub nieodpłatnej w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

 2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 3. ochrony i promocji zdrowia;

 4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

 5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 6. promocji i organizacji wolontariatu;

 7. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 1. Przedmiotem działalności pożytku publicznego przy uwzględnieniu kodów i opisów zgodnych z PKD jest:

1) działalność odpłatna:

 1. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane

 2. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.

 3. 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

 4. 86.22.Z Działalność lekarska specjalistyczna

 5. 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych

 6. 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 7. 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

 8. 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 9. 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

 10. 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

 11. 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

 12. 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi

 13. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 14. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana

2) działalność nieodpłatna:

 1. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane

 2. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.

 3. 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

 4. 86.22.Z Działalność lekarska specjalistyczna

 5. 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych

 6. 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 7. 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

 8. 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 9. 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

 10. 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

 11. 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

 12. 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi.

 13. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

 14. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

§ 10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych na zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych oraz zadań należących do sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873) i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

§ 12

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 13

l. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
3.Członkowie – założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

§ 14

1. Członek zwyczajny ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,

c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

d) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,

e) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,

c) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

d) dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

§ 15

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§ 16

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.

4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

elanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

6) rozpa

§ 17

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

c) uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,

d) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,

2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 19

1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt. 2.

2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 15 minut po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków. Powyższe nie odnosi się do uchwał, o których mowa w § 36 pkt 1 i 2.

3. Skład i funkcje osób wchodzących w skład pierwszego Zarządu określa Zebranie Założycielskie.

§ 20

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 21

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia.

Walne Zebranie Członków.

§ 22

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków może być

a) Zwyczajne,

b) Nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w terminie trzech miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.

5. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

6. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a) Z własnej inicjatywy,

b) Na żądanie Komisji Rewizyjnej

c) Na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

9. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem § 19 ustęp 2 oraz z wyjątkiem spraw określonych w § 36 ustęp 1 i 2).

10. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania ,którym może być Prezes Zarządu lub jeden z członków Zarządu.

11. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) ustalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2) uchwalenie statutu i jego zmian,

3) zatwierdzanie regulaminów Zarządu, Prezydium Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

6) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

7) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

10) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,

11) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

12) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze Zarząd Stowarzyszenia.

§ 24

1. Zarząd składa się z 3 do 6 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium w którego skład wchodzą: Prezes, sekretarz, skarbnik.

2. Warunkiem pełnienia funkcji w zarządzie jest złożenie oświadczenia, że zasiadający w zarządzie nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał, a posiedzenia Prezydium Zarządu jeden raz w miesiącu lub częściej w razie potrzeby.

6. Posiedzenia Zarządu oraz Prezydium Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu a w wyjątkowych sytuacjach przez jednego z wiceprezesów Zarządu.

§ 25

Do zakresu działania Zarządu należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,

2) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4) ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,

5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,

7) zwoływanie Walnego Zebrania,

8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,

9) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

10) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,

11) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

12) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,

13) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§ 26

1. Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

2. Prezydium Zarządu działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

§ 27

1. Do obsługi prac Stowarzyszenia Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora, finansowane ze środków Stowarzyszenia. Dyrektor zatrudniony przez Stowarzyszenie kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.
2. Biuro organizuje obsługę Stowarzyszenia, działalność informacyjną i logistyczną,
3. Dyrektor dysponuje wyznaczonymi uchwałą Zarządu środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność statutową Stowarzyszenia i jego obsługę.

4. Na żądanie Zarządu, w terminie 30 dni dyrektor jest zobowiązany przedstawić Zarządowi lub Walnemu Zebraniu Członków lub Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z działalności biura.

Rozdział V

Komisja Rewizyjna

§ 28

1.Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.

3.Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 29

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia w celu skontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień,

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4) zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 30

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 31

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.”

§ 32

Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu a członkowie Komisji Rewizyjnej:
1.Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2.Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3.Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 33

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

1.Środki finansowe na wykonywanie zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje ze składek członkowskich, środków z funduszy publicznych, grantów, kontraktów, zlecenia usług, świadczeń członków wspierających, darowizn, odsetek od kapitału, lokat i akcji, ze zbiórek publicznych i kampanii, nawiązek sądowych, spadków i zapisów, sponsoringu, dochodów z działalności gospodarczej.

2. Na podstawie uchwały Zarządu, Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

§ 34

Zabrania się:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 35

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz zawierania umów i zobowiązań a także udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch innych członków Zarządu.

3. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić Dyrektorowi biura Stowarzyszenia pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 36

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia „DOM”, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.