Środowiskowy Dom Samopomocy

Od stycznia 2014 roku Stowarzyszenie „Dom” prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Raciborzu.
Stanowimy jednostkę wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z obrębu powiatu raciborskiego.

Jesteśmy ośrodkiem o charakterze terapeutycznym i samopomocowym. Dysponujemy 35 miejscami dziennego pobytu. Zapewniamy uczestnikom dostęp do świadczeń 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie.

Rozwijamy zainteresowania i indywidualne uzdolnienia poprzez udział w różnorodnych zajęciach terapeutycznych. Aktywizujemy i zwiększamy zaradność życiową, rozwijamy umiejętności niezbędne do codziennego życia.

Pomagamy kształtować poczucie własnej wartości, godności oraz wiary w siebie.
Integrujemy ze środowiskiem lokalnym poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym.

Realizujemy program pomocy rodzinom uczestników w sprawowaniu stałej opieki, załatwianiu spraw urzędowych. Prowadzimy poradnictwo socjalne.

Przeciwdziałamy dyskryminacji, stygmatyzacji i nierównemu traktowaniu osób z upośledzeniem umysłowym.

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla osób, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

Głównym celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej swoich podopiecznych.

Środowiskowy Dom proponuje następujące usługi dla swoich podopiecznych:

 • opieka wykwalifikowanego personelu 5 dni w tygodniu w godzinach od 7.00 do 15.00
 • różne atrakcyjne formy terapii zajęciowej
 • poradnictwo psychologiczne i socjalne
 • wszechstronna rehabilitacja ruchowa
 • treningi umiejętności potrzebne do codziennego życia
 • ciepły posiłek w ciągu dnia

Kadra merytoryczna

W skład kadry merytorycznej Środowiskowego Domu Samopomocy wchodzą :

 1. KIEROWNIK– czuwa nad zapewnieniem właściwej opieki socjalnej i bytowej oraz stwarza odpowiednie warunki do realizacji statutowych zadań Domu, umożliwiających zaspokajanie potrzeb uczestników. Organizuje właściwą opiekę nad uczestnikami z uwzględnieniem oddziaływań socjalno- terapeutycznych, terapii zajęciowej, rehabilitacji oraz terapii pedagogicznej. Koordynuje także pracę zespołu wspierająco-aktywizującego, a także sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki.
 2. PSYCHOLOG– osoba na tym stanowisku prowadzi poradnictwo oraz wsparcie psychologiczne, a także diagnostykę naszych uczestników.
 3. TERAPEUTA ZAJĘCIOWY– do zadań terapeuty  należy organizowanie różnorodnych zajęć z wykorzystaniem szerokiego wachlarza form terapii indywidualnie dostosowanej do każdego uczestnika.
 4. PEDAGOG– spełnia funkcję aktywizującą oraz wspierającą działania na rzecz rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego naszych uczestników. Do zadań pedagoga należy tworzenie klimatu prowadzonych zajęć spełniającego wymogi oddziaływań psychoterapeutycznych, szczególnie wobec osób wymagających wsparcia, podtrzymywania psychicznego. Wspieranie realizacji treningów wpisanych w harmonogram zajęć dostosowanych do potrzeb, stanu zdrowia i sprawności uczestników. Terapeuta- pedagog jest pracownikiem „pierwszego kontaktu” i odpowiedzialny jest także za prowadzenie porad i konsultacji dla uczestników i ich rodzin.
 5. REHABILITANT– jego funkcja przyczynia się do zwiększenia świadomości na temat edukacji zdrowotnej a przede wszystkim do utrzymywania sprawności fizycznej uczestników. Do jego zadań należy poprawienie motoryki, a także kompensowanie braków i różnego typu dysfunkcji poprzez stosowanie różnego typu metod fizjoterapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.
 6. PRACOWNIK SOCJALNY– odpowiada za poradnictwo socjalne i pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wypełnianie dokumentów, informowanie o prawach i uprawnieniach, pośredniczenie z instytucjami pomocowymi, urzędami pracy, stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz współpraca z rodzinami uczestników naszych zajęć